Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 


Bild: pexels.com

Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet

Höstkonferens 1 december 2023

Psykodynamiska psykoterapi har en unik plats i behandling av psykisk ohälsa med sin betoning av att se individen i sitt livssammanhang, av det omedvetna och av symtom som meningsbärande. Ändå har vi under många år sett hur metoden blivit allt mindre vanlig inom den offentligt finansierade vården. En konsekvens har blivit att många patienter söker privat psykoterapi just därför att de vill ha psykodynamisk psykoterapi men inte kan få det på något annat sätt än genom att betala för den. Detta skapar ojämlik vård, där de som har råd kan välja psykoterapimetod och de som inte har råd får ta det som erbjuds. Detta gäller i de flesta regioner i vårt land. Psykoterapicentrum ser det som angeläget att fortsätta argumentera för den psykodynamiska metodens plats inom offentlig verksamhet. En väsentlig del i detta utgörs av den ökade evidensen för metoden. En annan viktig del är att synliggöra det psykodynamiska arbete inom offentligt finansierad vård som faktiskt pågår.

Psykoterapicentrums höstkonferens kommer att ägnas åt att stärka våra argument för att ge den psykodynamiska behandlingen en självklar plats inom den offentliga vården. De tre föreläsarna kommer att på olika sätt belysa frågan om psykiatrins grundläggande förhållningssätt och psykodynamisk psykoterapis plats i den.

Inleder gör psykolog Markus Dencker som kommer att prata kring hur det gått till att den medicinska psykiatrin blivit så dominerande och hur det påverkat dagens vårdorganisation. Därefter kommer Anna Sten att beskriva psykodynamiskt arbete med bordelinepatienter, och hur psykodynamisk kunskap hjälper oss att förstå och handskas med de känslor arbete med dessa patienter väcker. Slutligen kommer Ola Berge att prata om ISTDP och hur en psykodynamisk metod kan ta plats i en medikaliserad psykiatri.

Avslutningsvis vill vi gärna ha en fri diskussion med publiken kring dagens frågor.

Därefter är det mingel med dryck och tilltugg tillsammans med vänner och kollegor.

Följande presentatörer deltar:

 

Kritiska perspektiv på en ensidigt medicinsk psykiatri
 
Markus Dencker:
Markus är legitimerad psykolog på Viksjö Gård Behandlingshem. Där arbetar han främst med familjeterapi och miljöterapi. Vid sidan av sitt arbete skriver han texter som är kritiska mot en ensidigt medicinsk psykiatri och om vikten av att se till patienternas sammanhang och historia. Han har givit ut boktrilogin Psyk 22 och har publicerat artiklar i nättidskriften Kvartal. Nu skriver han regelbundet på den digitala plattformen flytkraft.se.

Markus Dencker ska tala om hur det kommit sig att den medicinska psykiatrin blivit så dominerande och hur det påverkat dagens vårdorganisation. Frågan är om det går att stå utanför de regler som bygger detta paradigm? Föredraget är ett försök att – åtminstone tillfälligt – stå just utanför och beskriva vad som styr där inne och reflektera kring om det finns vägar framåt som styrs av andra antaganden än medicinska.

 

Arbete med MBT för personer med Borderline personlighetssyndrom

Anna Sten:
Anna är barn-och ungdomspsykiatriker och psykoanalytiker. Hon arbetar på Ericastiftelsen med barn, unga och föräldrar. Tidigare har hon arbetat många år med vuxna med personlighetssyndrom i en mentaliseringsbaserad psykoterapeutisk metod vid MBT-teamet i Huddinge, Psykiatri Sydväst.

Anna Sten kommer att tala om erfarenheter av att arbeta med MBT för vuxna med Borderline personlighetssyndrom, en psykodynamisk metod som är manualiserad och evidensbaserad. Hon vill också beskriva erfarenheter av hur viktig psykodynamisk kunskap om psykiska processer varit för att förstå och handskas med de känslor som väcks hos behandlarna som en förutsättning för att arbeta med patientgruppen.

 

ISTDP, PDT & PSYKIATRIN
 
Ola Berge:
Ola är legitimerad psykolog och arbetar med behandling på en mottagning för personlighetssyndrom inom Region Stockholm, utifrån den psykodynamiska metoden ISTDP. Han är handledare och lärare i metoden och håller psykoterapeututbildningar inom ramen för Norra Stockholms Psykiatris verksamhet. För närvarande driver han tillsammans med forskare från Stockholms universitet ett forskningsprojekt avseende ISTDP gruppbehandling för patienter med komplexa och långvariga problem.

Ola Berge kommer att tala om den psykodynamiska terapimetoden ISTDP som metod. Han kommer också att belysa hur denna psykodynamiska metod både behövs och kan ta plats inom en psykiatri där biologiska perspektiv dominerar.