Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Hur arbetar Psykoterapicentrum?

Psykoterapicentrums verksamhet som bedrivs genom riksföreningen och elva lokalföreningar samordnas genom överläggningar mellan riksstyrelse och lokalföreningsstyrelser under regionkonferenser. Riksföreningens styrelse har sju ledamöter och sammanträder minst fem gånger per år. Styrelseledamöterna fördelar ansvaret för olika verksamhetsområden mellan sig.

Förhandlingsfrågor

Föra psykoterapins talan till myndigheter t ex förhandla i frågor om vårdavtal och skriva remissvar i frågor som berör psykoterapi.

Frågor om medel och resurser för psykoterapi

Föra psykoterapins talan till myndigheter t ex i frågor om upphandling av psykoterapi och vårdavtal samt beträffande resurser för psykoterapi inom offentlig vård. Skriva remissvar i frågor som berör psykoterapi. Uppvakta  politiker och tjänstemän och informera om psykoterapi och dess effekter. Anordna konferenser i för psykoterapin högaktuella frågor och informera massmedia, beslutsfattare och allmänhet. Samarbeta med patient- och anhörigorganisationer och med övriga riksföreningar för legitimerade psykoterapeuter med annan psykoterapeutisk inriktning i frågor om patienters rätt till den psykoterapi de behöver till rimlig kostnad.

Informationsfrågor

Utarbeta och sprida information om psykoterapi t ex genom att trycka informationsmaterial, annonsera, ha uppdaterad hemsida på internet samt anordna konferenser i för psykoterapi aktuella frågor. Ta initiativ för att offentligt lyfta fram och sprida kunskap om psykoterapi genom att anordna och delta i mässor som når ut till allmänhet, beslutsfattare, personal inom vård, skola och omsorg, och där psykoterapeuter kan träffas för diskussioner och fortbildning. Bedriva förmedlings- och informationsverksamhet genom lokalföreningarna. Ge intern och extern information genom Psykoterapi (tidigare INSIKTEN). Fortsätta att bygga upp Psykoterapicentrums specialbibliotek för litteratur, projektrapporter och uppsatser om psykoterapi.

Yrkesfrågor

Bevaka, utreda och vidta åtgärder i frågor som berör psykoterapeuters yrkesverksamhet t ex frågor om privat praktik, etik och kvalitetssäkring.

Utbildning och fortbildning

Bevaka utbildningsområdet för psykoterapeuter och verka för utveckling och god kvalitet vad gäller psykoterapeututbildning. Vid behov anordna psykoterapeut- och handledarutbildningar. Anordna fortbildning för psykoterapeuter.

Internationella frågor

verka internationellt genom EFPP (The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector) och EAP (The European Association for Psychotherapy) och följa internationell psykoterapiforskning geonom SPR:s (Society for Psychotherapy Research) årliga konferenser. Arbeta för psykoterapins ställning internationellt och återföra internationella erfarenheter till Sverige. Psykoterapicentrums internationella arbetsgrupp sprider också information om psykoterapi på utländska språk hos flerspråkiga kulturkompetenta psykoterapeuter och sammanställer regelbundet förteckningar över dessa i samarbete med Socialstyrelsen.

Psykoterapicentrum har också särskilda arbetsgrupper och verksamheter

Arbetsgruppen för landstingspsykoterapi  arbetar för att psykoterapi i offentlig vård ska vara en egen specialitet och ett behandlingsalternativ i första hand och för att psykoterapin ska få arbetsförhållanden som krävs för god behandling. Arbetsgruppen tar också initiativ för att tillförlitliga data om psykoterapi inom psykiatrin ska redovisas regelbundet. Arbetsgruppen tar kontakter med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Landstingsförbundet m fl i psykoterapifrågor och Psykoterapicentrum har därigenom blivit en referensgrupp vid Socialstyrelsens utarbetande av nationella riktlinjer för behandlingar inom psykiatrin.

Psykoterapicentrums nätverk för psykoterapiforskning verkar för att sprida information om psykoterapiforskningsresultat och medverkar med vetenskaplig kunskap i Psykoterapicentrums olika  verksamheter.

En huvudfråga för Psykoterapicentrum är utveckling av psykoterapins kvalitet, effektivitet och etik. Psykoterapicentrum har en etisk kommitté. Psykoterapicentrum har antagit etiska riktlinjer och riktlinjer för kvalitetssäkring samt etsika riktlinjer för psykoterapihandledare som gäller för medlemmarna.

Psykoterapicentrum (RPC) har haft förmedlingsverksamhet i över 20 år. Förmedlingsverksamheten innefattar en bred informations- och rådgivningsverksamhet till terapisökande, allmänhet, vårdinstitutioner och myndigheter. Psykoterapicentrums lokalföreningar sköter förmedlingsverksamheten.

Redan 1975 startade Psykoterapicentrums (RPC:s) psykoterapeututbildning, vilken godkändes som legitimationsgrundande när legitimationen infördes 1985. År 1993 bildade Psykoterapicentrum tillsammans med Sandahl Partners stiftelsen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, SAPU, som anordnar psykoterapeututbildning med objektrelationsinriktning och har examensrätt för psykoterapeutexamen.

Samrådsforum för psykoterapi

Olika föreningar för legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar träffas för samverkan – Samrådsforum – i psykoterapifrågor 1–3 gånger per halvår. Samrådsforums föreningar organiserar tillsammans fler legitimerade psykoterapeuter än någon annan organisation. Genom Samrådsforum kan synpunkter och erfarenheter från landets legitimerade psykoterapeuter förmedlas till statliga utredningar och andra som arbetar med frågor som berör psykisk hälsa.

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

 

 

 

Hyr terapirum av
Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum hyr ut terapirum på Engelbreksgatan 35 B, Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information.

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se