Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykoterapicentrums stadgar

Stadgar för Psykoterapicentrum antagna den 19 april 1997.

Ändringar antagna på kongressen den 24 april 1999, 5 april 2003, 9 april 2005, april 2014 och 1 april 2017.

§ 1 Föreningens inriktning

Föreningens namn är Psykoterapicentrum. Föreningen är en intresseförening som är öppen för legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning och psykoterapistuderande med denna inriktning samt andra psykoterapiintresserade som kan vara till gagn för föreningens syfte.

§ 2 Föreningens syfte

Föreningens syfte är

§ 3 Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet bedrivs dels i riksföreningen, dels i lokalföreningar.

Föreningen skall söka nå sitt ovan angivna syfte genom

§ 4 Medlemskap

Medlemskap sökes hos styrelsen.

Som ordinarie medlem kan den antas som är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.

Som studerandemedlem kan den antas som påbörjat utbildning till psykoterapeut.

Som hedersmedlem kan den inväljas som föreningen vill hedra för utomordentligt förtjänstfulla insatser inom psykodynamisk psykoterapi.

Som stödjande medlem kan annan psykoterapiintresserad som vill verka för föreningens syfte antas.

§ 4.1 Årsavgift

Medlem - dock icke hedersmedlem - skall till föreningen senast den 31 januari erlägga årsavgift för innevarande kalenderår vars storlek fastställs av kongressen. Kongressen kan fastställa en lägre avgift för studerande, stödjande och pensionerade medlemmar.

§ 4.2 Uteslutning

Medlem som icke erlagt årsavgift enligt ovan trots två påminnelser eller som bryter mot av kongressen fastställda etiska riktlinjer, riktlinjer om kvalitetssäkring och regler enligt § 4.4 eller som motarbetar föreningens syfte och verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Styrelsen skall skriftligen motivera uteslutningen. Beslut om uteslutning kan på begäran av den uteslutne överprövas av nästkommande kongress.

§ 4.3 Utträde

Utträde ur föreningen begärs genom skriftlig uppsägning av medlemskapet till styrelsen. Utträde gäller från det skriftlig begäran därom inkommit till styrelsen. Erlagd årsavgift återbetalas ej.

§ 4.4 Riktlinjer och regler för medlemmar

För medlem gäller av kongressen fastställda etiska riktlinjer (Bil 1) och riktlinjer om kvalitetssäkring; (Bil 2). För medlem som är psykoterapihandledare gäller av kongressen fastställda etiska riktlinjer för psykoterapihandledare.

§ 5 Kongress

Kongressen är föreningens högsta beslutande organ. Kongress hålles vartannat år senast i april.

Med verksamhetsperiod avses perioden mellan två kongresser. Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Val vid kongress av ledamöter till förtroendeuppdrag gäller för verksamhetsperiod. Verksamhetsberättelse avläggs för två verksamhetsår i taget. Årsbokslut och revision genomförs för ett räkenskapsår i taget.

Extra kongress hålles då styrelsen finner lämpligt eller då en av revisorerna eller minst en tiondel av föreningens ordinarie medlemmar begär det hos styrelsen, med uppgift om det eller de ärenden som därvid skall behandlas.

§ 5.1 Kongressombud

Till kongressombud utser varje lokalförening med upp till 30 medlemmar två ledamöter och därefter en ledamot per ytterligare påbörjat 30-tal medlemmar. Endast ordinarie medlem kan väljas till kongressombud, och endast legitimerad psykoterapeut kan väljas till övriga förtroendeuppdrag. Medlemmar som inte tillhör någon lokalförening betraktas inför kongressen som egen valkrets och utser kongressombud på samma beräkningsgrunder som lokalföreningarna.

§ 5.2 Kallelse

Kallelse till ordinarie kongress skall av styrelsen utsändas minst tre veckor i förväg. Till extra kongress skall kallelsen vara utsänd två veckor i förväg. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas på kongressen Tillsammans med kallelsen till ordinarie kongress utsändes styrelsens verksamhetsberättelse, balansräkning och resultaträkning jämte revisorernas berättelse för verksamhetsåren under verksamhetsperioden samt valberedningens förslag.

§ 5.3 Beslut

Såsom kongressens beslut gäller den mening om vilken de flesta närvarande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av kongressordföranden. Röstning skall ske öppet men kongressen kan besluta om sluten omröstning om kongressombud begär det.

§ 5.4 Föredragningslista

Närvaroförteckning skall upprättas vid kongress.

Vid ordinarie kongress skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande att leda kongressens förhandlingar.

2. Val av sekreterare, justeringsmän och rösträknare.

3. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande.

4. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för den
    förflutna.

5. Anmälan av revisionsberättelsen.

6. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning för den förflutna
    verksamhetsperioden.

7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

8. Stadgeändringar.

9. Propositioner från styrelsen.

10. Motioner, som skriftligen skall ha inkommit från medlemmarna till styrelsen senast den
     31 december året före kongressen.

11. Fastställande av ekonomiska ramar för nästkommande verksamhetsperiod.

1) Fastställande av årsavgift för medlemmar samt det belopp av årsavgiften
    som gäller riksföreningen.

2) Fastställande av arvoden för föreningens ordförande, sekreterare,
    kassör, kansliansvarig och styrelseledamöter.

3) Fastställande av ekonomiska ramar i övrigt.

12. Val av föreningens ordförande som också är styrelsens ordförande.

13. Val av styrelsemedlemmar:

1) Val av sekreterare.

2) Val av kassör.

3) Val av fyra övriga styrelseledamöter.

14. Val av personliga suppleanter för kassör och fyra övriga styrelseledamöter.

15. Val av etisk kommitté, bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter.

16. Val av två revisorer.

17. Val av två revisorssuppleanter.

18. Val av valberedning, bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter.

19. Övriga frågor.

§ 6 Valberedning

Valberedningen skall till kongressen framlägga förslag på ordförande för föreningen, föreningsstyrelse och personliga suppleanter. Valberedningen ska också föreslå medlemmar till Etiska kommittén, revisorer och revisorssuppleanter samt lämna förslag till kongressordförande och sekreterare för kongressen.

Valberedningen skall senast i januari samma år som kongressen äger rum meddela styrelsen, lokalföreningarna och medlemmarna vilka förtroendevalda som avsagt sig omval eller endast kan omväljas om synnerliga skäl föreligger och därefter ta emot förslag på nya förtroendevalda från styrelsen, lokalföreningar och medlemmar.

Valberedningen bör bistå styrelsen med förslag på ersättare om innehavare av förtroendepost lämnar sitt uppdrag i förtid.

Valberedningen bör verka för att styrelsen med suppleanter blir så allsidigt sammansatt som möjligt med hänsyn till föreningens syfte och uppgifter samt till medlemsspridningen i landet.

Valberedningen bör beakta både kontinuitet och förnyelse i styrelsen, etisk kommitté och bland revisorerna så att kompetens bibehålls genom omval samtidigt som nyval successivt görs.

Valberedningen bör i sitt arbete beakta den för styrelsearbetet hämmande verkan som ekonomiska, terapeutiska och andra beroenderelationer styrelsemedlemmarna emellan kan ha.

Valberedningen väljs för en verksamhetsperiod. Till valberedningen kan endast väljas medlemmar, som inte innehar annan av kongressen vald förtroendepost i föreningen. Omval kan ske men endast två gånger i följd om inte synnerliga skäl föreligger.

§ 7 Revisorer

Medlem som väljs till revisor och revisorssuppleant får inte samtidigt inneha annan förtroendepost i föreningen. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en verksamhetsperiod.

Omval kan ske men endast två gånger i följd om inte synnerliga skäl föreligger.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ.

Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter i frågor där ej annat stadgats.

Styrelsen fastställer utifrån kongressens beslut om ekonomiska ramar en budget för respektive verksamhetsår och i övrigt de ekonomiska ramar inom vilka utskott, arbetsgrupper ochkommittéer har att verka.

Styrelsen består av föreningens ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter med inom styrelsen beslutade ansvarsområden.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vice sekreterare. Styrelsen tillsätter också kansliansvarig. För kassör och övriga fyra styrelseledamöter skall personliga suppleanter finnas. Styrelsen beslutar om suppleanternas deltagande i styrelsearbetet.

Styrelsen utser de utskott, arbetsgrupper och nätverk som fordras för verksamheten.

§ 8.1 Val till styrelsen

Styrelseledamöter och suppleanter väljs på kongressen vartannat år. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för en verksamhetsperiod på två år. Omval kan ske två gånger i följd men därefter endast om synnerliga skäl föreligger. Om innehavare av förtroendepost tillsatt av kongressen lämnar sitt uppdrag i förtid skall föreningens styrelse utse ersättare för tiden fram till nästa kongress efter att ha tillfrågat valberedningen om förslag på ersättare.

§ 8.2 Verkställande utskott

Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott bestående av ordföranden och två andra styrelseledamöter. Kassören bör ingå i verkställande utskottet. Verkställande utskottet beslutar mellan styrelsemötena i akuta frågor och den löpande föreningsverksamheten. Anmälan om utskottets beslut och åtgärder görs kontinuerligt vid styrelsens sammanträden.

§ 8.3 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder minst tre gånger under första halvåret och två gånger under andra halvåret som regel under en lördag eller söndag. Kallelse till styrelsemöte med angivande av de ärenden som skall behandlas samt beslutsunderlag skall utsändas tio dagar före sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta närvarande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av dem - var för sig - som styrelsen för viss tid utser.

§ 10 Extra utdebitering

Vid akut behov under verksamhetsperioden kan kassören föreslå extra utdebitering av medlemsavgift. Beslut därom fattas av styrelsen.

§ 11 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12. Balans- och resultaträkning skall före den 28 februari varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorernas berättelse skall senast tre veckor därefter överlämnas till styrelsen. Om budgetläget så påkallar skall extra kongress utlysas.

§ 12 Verksamhetsberättelse

Styrelsen skall före den 28 februari kongressåret avge styrelseberättelse över de två föregående verksamhetsåren och överlämna den till revisorerna för granskning.

§ 13 Etisk kommitté

Etiska kommittén är en referensgrupp för styrelsen och medlemmarna. Kommittén skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter och väljs för en verksamhetsperiod.

§ 14 Regionskonferens

Föreningen bör vår och höst, dock minst en gång årligen, genomföra Regionskonferens för att diskutera målsättningsfrågor, utbyta information, dra upp riktlinjer i policyfrågor samt avhandla ärenden som är av regional karaktär men har riksbetydelse. Riksföreningen representeras av styrelsen. Lokalföreningarna representeras av ordförandena och de representanter som lokalföreningen utser. Regionskonferensen hålles på våren i regel i Stockholm och på hösten i annan del av landet. Riksstyrelsen ansvarar för att Regionskonferenser arrangeras.

§ 15 Lokalförening

Lokalförening bildas för visst distrikt, vilket fastställs av riksstyrelsen och vars gränser skall framgå av lokalföreningens stadgar. Medlemskap i lokalförening medför medlemskap i riksföreningen och vice versa.

Lokalförening bildas genom att styrelse konstitueras, stadgar antas och lokalföreningsstatus söks hos riksföreningens styrelse.

Lokalföreningar utgör självständiga juridiska och ekonomiska enheter i förhållande till riksföreningen. Av hela årsavgiften, som medlemmarna inbetalar till riksföreningen, behåller riksföreningen av kongressen fastställt belopp och resten redovisas och utbetalas till respektive lokalförening två gånger årligen per den 1/4 och 31/12.

§ 15.1 Stadgar

För lokalförening gäller samma stadgar som för riksföreningen vad beträffar §§ 1-3. Övriga §§ är tillämpliga efter förtydligande om vad som avser riksnivå respektive lokal nivå, samt efter nödvändiga omformuleringar anpassade till lokalföreningens villkor. Lokalförening har årsmöte i stället för kongress samt andra tider för verksamhetsberättelse och räkenskapsredovisning.

§ 15.2 Verksamhet

De verksamheter som stadgas i §3 genomföres av lokalförening i mån av resurser och vilar i övrigt på riksföreningen även för lokalföreningens medlemmar.

§ 15.3 Medlemskap i lokalförening

Medlem tillhör den lokalförening inom vars distrikt medlemmen har sin bostadsadress.

Medlem med bostadsadress utanför någon lokalförenings distrikt tillhör enbart riksföreningen.

Dock kan sådan medlem tillhöra angränsande lokalförening efter anmälan till riksföreningen och godkännande av vederbörande lokalförening. Medlem som genom sin bostadsadress tillhör en lokalförening kan, om det finns särskilda skäl, istället tillhöra annan lokalförening efter anmälan till riksföreningen och godkännande av de två berörda lokalföreningarna.

§ 15.4 Styrelse

Lokalföreningens styrelse skall bestå av minst ordförande, sekreterare och kassör. I övrigt bestämmer lokalföreningens årsmöte om antalet styrelseledamöter och arbetssätt för lokalföreningen inom ramen för riksföreningens stadgar. Lokalföreningen skall till riksföreningen årligen inlämna årsmötesprotokoll, årsberättelse och revisionsberättelse.

§ 15.5 Årsavgift

Lokalföreningen fastställer vid sitt årsmöte om årsavgiften för dess medlemmar skall vara högre eller lägre än vad kongressen fastställt vad avser beloppet till lokalförening. Beslut om sådan ändring ska meddelas riksföreningen senast 1/10 året före det kalenderår avgiften avser.

§ 15.6 Förmedlingsverksamhet

Lokalföreningens styrelse fastställer regler och avgifter för den egna förmedlings-verksamheten.

§ 15.7 Utträde ur riksföreningen

För lokalförenings utträde ur riksföreningen krävs att lokalföreningen upplöses enligt vad som stadgas i §16 och §17.

§ 16 Stadgeändringar

För beslut om ändring av dessa stadgar gäller att beslutet skall fattas antingen på två på varandra följande kongresser, varav minst en ordinarie, eller på en ordinarie kongress varvid minst tre fjärdedelar av de deltagande i omröstningen biträtt förslaget.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen beslutas på samma sätt som då det gäller stadgeändringar. Vid föreningens upplösning skall kongressen fastställa hur föreningens tillgångar skall disponeras.

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

 

 

 

Hyr terapirum av
Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum hyr ut terapirum på Engelbreksgatan 35 B, Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Kontakta kansliet, telefon 08-121 513 22 eller e-post: info@psykoterapicentrum.se för mer information.

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se