Vad arbetar Psykoterapicentrum med?

Psykoterapicentrum organiserar legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Psykoterapistuderande och andra intresserade erbjuds studerande- eller stödmedlemskap.

Psykoterapicentrum förhandlar i vårdavtalsfrågor och uppvaktar politiker och myndigheter och informerar om psykoterapi och dess effekter.

Psykoterapicentrum anordnar konferenser i för psykoterapin högaktuella frågor, och informerar massmedia, beslutsfattare och allmänhet.

Psykoterapicentrum samarbetar dels med patient- och anhörigorganisationer, dels med övriga riksföreningar för legitimerade psykoterapeuter med annan psykoterapeutisk inriktning samt de psykoanalytiska föreningarna.

En huvudfråga för Psykoterapicentrum är utveckling av psykoterapins kvalitet, effektivitet och etik i privat och offentlig vård.

Psykoterapicentrums arbetsgrupp för landstingspsykoterapi arbetar bl a med att samla och sprida information om psykoterapi i offentlig vård, skapa kontaktnät mellan psykoterapeuterna och initiera åtgärder för att psykoterapi i offentlig vård ska vara en egen specialitet och ett behandlingsalternativ i första hand.

Psykoterapicentrums nätverk för psykoterapiforskning verkar för att sprida information om psykoterapiforskningsresultat genom att t ex ordna konferenser och kurser. Nätverket arbetar också för ökade resurser till psykoterapiforskning.

Psykoterapicentrums (RPC:s) förmedling har funnits i över 20 år och innefattar en bred informations- och rådgivningsverksamhet till terapisökande, allmänhet, vårdinstitutioner och myndigheter. Psykoterapicentrums lokalföreningar sköter förmedlingsverksamheten.

Redan 1975 startade Psykoterapicentrum (RPC) en psykoterapiutbildning som var en av de allra första i landet. Denna lades ner i samband med att den legitimationsgrundade utbildningen startades 1985. 1993 samarbetade Psykoterapicentrum med Sandahl Partners om planering och utformning av en psykoterapiutbildning med objektrelationsinriktning. Sandahl och Partner bildade sen Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU).

--- /// ---

Psykoterapicentrum arbetar för en bred psykoterapeutisk mångfald, som erbjuder patienter och klienter valfrihet och en individanpassad vård. Vi verkar också för ett nära samarbete mellan olika terapiinriktningar, där terapeuterna utgår ifrån patienternas och klienternas bästa. Psykoterapicentrum värnar patienternas och klienternas rätt att få bästa tänkbara terapi. Vi samverkar med den seriösa forskningen för att vidareutveckla de terapeutiska insatserna.

Psykoterapicentrum är även behjälpliga, när seriösa medier vill granska oseriösa och inkompetenta terapeuter eller när de vill undersöka de krafter, som vill inskränka patienternas och klienternas valfrihet och en individanpassad vård.

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Yrkes- och utbildningsfrågor
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk

 

 

 

Hyr terapirum av
Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum hyr ut terapirum på Engelbreksgatan 35 B, Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information.

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se