Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Det omedvetnas betydelse i psykoterapi

Höstkonferens 2 december 2022
Aula Magna, Stockholms universitet och via Zoom

Psykodynamisk psykoterapi har utifrån sina rötter i psykoanalytiska teorier över decennier fortsatt att utvecklas såväl teoretiskt som metodologiskt. Psykoterapiforskning och integrering av psykologiska teorier, t ex affekt och anknytningsteori samt neuropsykologi, har lett till att psykodynamisk terapi idag omfattar en mängd olika metoder och tekniker. Vad är det då som förenar dessa olika terapiformer? En av de mest centrala grunderna i den dynamiska teorin baseras på de omedvetna processernas påverkan på människans psyke. Även detta fenomen har utvecklats genom forskning och andra teorier. Vilka är egentligen de gemensamma utgångspunkterna när det gäller omedvetnas roll i det psykoterapeutiska arbetet?

Då Psykoterapicentrum är en intresseorganisation för de idag så mångfacetterade psykodynamiska psykoterapierna vill vi med denna konferens starta en reflektion och diskussion kring dessa frågor. Avsikten är att genom presentation av tre olika former av psykodynamiska metoder undersöka likheter och skillnader i definitioner och framför allt hur den kliniska tillämpningen gestaltas utifrån arbetet med de omedvetna processerna. Under dagen kommer vi att presentera tre olika metoder, psykoanalytisk psykoterapi med Michael Buchholz, hypnospsykoterapi (Christina Lillieroth) och Relationell psykoterapi (Rolf Holmqvist).

Avslutningsvis vill vi gärna ha en fri diskussion med publiken kring dagens frågor. Sedan är det naturligtvis mingel med dryck och tilltugg tillsammans med vänner och kollegor.

Följande presentatörer deltar:

 

Michael B. Buchholz är professor i socialpsykologi och utbildad och kliniskt verksam psykoanalytiker. Hans huvudsakliga intresse är att använda psykoanalys för studier av det psykoterapeutiska samtalet; att specifikt använda konversionsanalys som en kliniskt applicerbar metod att undersöka sociala situationer. Han publicerat mer än 25 böcker och 300 artiklar på ämnen som familjeterapi, psykoterapeutiska tekniker, handledning, konversationsanalys och våld. På konferensen kommer professor Buchholz att dela med sig av sina tankar kring det ursprungliga psykoanalytiska begreppet "det omedvetna", dess utveckling och komplikationer utifrån de enorma kulturella och sociala förändringar vi har upplevt de senaste 100 åren och fortfarande gör. Den aktuella relevanta psykoterapeutiska utmaningen är att ”lyssna till tystnaden” – vilket illustreras genom falldragningar och tolkning av samtalet i dessa sessioner.
Föreläsningen hålls på engelska.
 

Christina Lillieroth är psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och lärare. Hon har flera mångåriga utbildningar i hypnos inom SFKH (Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos), EMDR och Somatic Experiencing. Hon arbetar sedan 27 år på privat mottagning. Christina Lillieroth beskriver sin presentation på följande sätt:

Kan ett förändrat medvetandetillstånd ge ökad tillgång till omedvetna processer? Ger hypnos bättre möjligheter till att snabbare få fördjupad kontakt med klientens inre? Kan hypnos därmed skapa större öppenhet för förändring än sedvanlig samtalsbaserad psykodynamisk terapi. På vilka sätt kan en psykoterapeut med psykodynamisk inriktning ha nytta och glädje av kunskaper i hypnos? I min presentation är detta några av de frågor som jag kommer att försöka besvara. Jag utgår från forskning och flera decenniers eget kliniskt arbete med hypnos som ett inslag i många terapier. Vidare ska jag komma in på vilken roll nervsystemet spelar för hypnos och vilka möjligheter och fallgropar detta innebär. Jag kommer även göra ett rollspel för att praktiskt visa hur en behandling kan gå till.


 

Rolf Holmqvist är professor emeritus i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Han har i sin forskning ägnat sig främst åt behandlingsprocesser i olika psykologiska behandlingar. Han är också psykoterapeut och handledare. Han har skrivit flera böcker om olika aspekter av psykoterapi. Den senaste gavs ut i år och heter Principles and practices of relational psychotherapy. Professor Holmqvist beskriver sin presentation på följande sätt:

Det kan sägas finnas två grundprinciper i relationell psykoterapi när det gäller arbete med det omedvetna. Den ena är att det material man arbetar med och efterhand utvecklar uppstår i relationen mellan patient och terapeut. Den andra är att när omedvetna mönster successivt upptäcks ses de som generativa och ännu inte formulerade avsikter, känslor och föreställningar snarare än som bortträngda. I min presentation kommer jag att beskriva hur man teoretiskt reflekterar kring och praktiskt förhåller sig till omedvetna processer i relationell psykoterapi. Med videoinspelade exempel visar jag hur man kan arbeta med sådana processer. Jag kommer då att lägga särskild vikt vid interventioner som har kommit att förknippas med relationell terapi, till exempel när terapeuten meta-kommunicerar kring samspelet, berättar något om sina egna omedelbara känslomässiga reaktioner och uppmärksammar skav i samspelet.


 

Program

08:30     Registrering

09:00     Välkommen. Teci Hill, ordförande Psykoterapicentrum,
              Bo Vinnars, vetenskapligt ansvarig.

09:15     Professor Michael B. Buchholz. Del 1.

             Det omedvetna - historia och processforskning

10:15     Kaffepaus

10:45     Professor Michael B. Buchholz. Del 2.

11:45     Lunch

12:45     Psykolog/psykoterapeut Christina Lillieroth

             Det omedvetna och hypnos

14:15     Kaffepaus

14:45     Professor emeritus Rolf Holmqvist

             Det omedvetna i relationell paykoterpai

             Klinisk vinjett "Karin"

16:15     Avslutande diskussion och reflektion med publiken

Mingel med vänner och kollegor.