PHI

Auktorisation av psykoterapihandledare

Bakgrund till förslaget

Sedan några år tillbaka har vi inom arbetsgruppen för psykoterapihandledning diskuterat för- och nackdelar med att införa en auktorisation för handledare.

Idag finns inga tydliga kriterier för vilken kompetens psykoterapihandledare ska ha. Inte sällan är det oklart vilken kompetens de som utger sig för att vara handledare har. En mängd olika utbildningar finns och har funnits. Det finns inte heller några formella regler för hur sådana utbildningar ska se ut. Det är ett problem för anordnare av psykoterapiutbildningar och det är ett problem för andra avnämare när handledning ska upphandlas. Ett exempel på hur enskilda handledare försökt hitta lösningar på detta är att de själva skriver att de har ”Handledarkompetens (UHÄ)” eller till och med ”Handledarkompetens (UKÄ)”. Detta ter sig lite märkligt att de få utbildningar som anordnades på 70-talet, och vars uppläggning få personer idag är bekanta med, ger legitimitet till nuvarande kursutformningar.

För att få en överblick har arbetsgruppen samlat in utbildningsplaner från huvuddelen av de handledarutbildningar som genomförts. Intrycket är att det informellt har utvecklats en viss praxis bland utbildningsanordnare. De flesta utbildningar har en i stora drag likartad uppläggning. Några undantag finns dock och existerande praxis förefaller inte vara känd utanför en trängre krets av inblandade. Som ett ytterligare problem finns det idag vissa tecken på att man på en del håll vill ifrågasätta nuvarande omfattning och innehåll i existerande praxis på ett sätt som vi uppfattar skulle försämra kompetensen hos framtida psykoterapihandledare.

En handledarauktorisation skulle kunna vara en kvalitetsgaranti för utbildare och andra avnämare, fungera som en tydlig merit för den enskilde handledaren samt också troligen öka Psykoterapicentrums möjligheter att påverka kvaliteten i dessa sammanhang. En konsekvens blir att ett visst ytterligare arbete måste utföras inom Psykoterapicentrums organisation.

Grundprincipen för auktorisationen är att den ska vara frivillig. Vi räknar med att den på sikt får en ökad tyngd. En annan princip är att det inte är meriter i allmänhet som ska värderas och godkännas, utan den handledarutbildning som den sökande genomgått. Vi har en ganska bra överblick över handledarutbildningar som vänder sig till dynamiskt orienterade psykoterapeuter. Genom ansökningsförfarandet kommer vi snart att ha en ännu tydligare bild av vilka utbildningar som finns/funnits och det kommer att gå relativt snabbt att ta ställning till ansökningarna. Vi har även uppmanat dem av oss kända nuvarande och tidigare anordnare av handledarutbildningar att sända in sina kursplaner.

När man vill söka auktorisation skickar man in sitt intyg på godkänd handledarutbildning och bifogar utbildningsplan/kursbeskrivning. Arbetsgruppen för psykoterapihandledning åtar sig att bedöma ansökan varpå Psykoterapicentrums styrelse beslutar om ett auktorisationsbevis ska utfärdas.

Mot bakgrund av detta har Arbetsgruppen för psykoterapihandledning arbetat fram följande regler för auktorisation.

Regler för auktorisation av psykoterapihandledare

Psykoterapicentrums auktorisation av psykoterapihandledare syftar till att skapa en kvalitetsstandard när det gäller psykoterapihandledarutbildningar för psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter. Auktorisationen avser psykoterapeuter som genomgått utbildningar som har haft som syfte att göra kursdeltagarna kompetenta att bedriva handledning inom psykoterapi - utbildning upp till och med påbyggnadsnivå (utbildning som leder fram till legitimation som psykoterapeut). Utbildningen bör även ge kompetens att kunna bedriva handledning till vård- och institutionspersonal. Utbildningen bör dessutom förmedla kunskaper om lärarrollen och pedagogiken i psykoterapiutbildning.

Auktorisationen är frivillig och det är inte handledarens meriter eller kompetens som bedöms utan kvaliteten på den handledarutbildning som handledaren genomgått.

Auktorisationskrav

Auktorisation ges till handledare vars handledarutbildning haft följande kännetecken:

Äldre utbildningar (före 1992) med likartad uppläggning som ovan godkännes.

Hur söker man auktorisation

Den som önskar Psykoterapicentrums psykoterapihandledarauktorisation insänder en ansökan att erhålla Riksföreningen Psykoterapicentrums auktorisation till Psykoterapihandledare.

Följande dokumentation bifogas:

Efter erlagd administrativ avgift om fn 400 kr behandlar arbetsgruppen för psykoterapihandledning ansökan och ger en rekommendation till Psykoterapicentrums styrelse varefter styrelsen tar beslut och den sökande erhåller ett auktorisationsbevis i form av Psykoterapicentrums diplom till handledare i psykoterapi med psykodynamisk inriktning.

Handledaren förs därefter upp på Psykoterapicentrums lista över auktoriserade psykoterapihandledare.

Auktoriserad handledare som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan annonsera sin verksamhet på hemsida, läs mer

Ansökan skickas till:

Psykoterapicentrum
C/O Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
 

Avgift 400:- kr.

 

Arbetsgruppen för psykoterapihandledning

Juanita Forssell

 

 

Våra arbetsgrupper

Forskning

Etiska riktlinjer

Handledning

Offentlig vård

Nationell samverkan

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

 

Du som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och handledarutbildad, skicka in intyg från din handledarutbildning till Psykoterapicentrum, C/O Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm. Bifoga också utbildningsplan/kursbeskrivning. Dina handlingar prövas sen av arbetsgruppen och ett bevis om auktorisation utfärdas om utbildningen uppfyller kraven. En administrativ utgift på 400 kronor tas ut för handläggningen.Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se