lag och etik

Psykoterapicentrums etiska riktlinjer

Psykoterapicentrums (tidigare RPC:s) etiska kommitté har tagit fram etiska och kvalitetsmässiga riktlinjer för legitimerade psykoterapeuter och psykoterapihandledare som är medlemmar i föreningen. Riktlinjer är antagna vid RPC:s årsmöte den 1 april 1995 och senast reviderade vid årsmötet den 19 april 1997.

Uppgifter

Kommittén utgör en resurs för de medlemmar som vill diskutera etiska frågor i samband med den egna yrkesutövningen.

Kommittén initierar regelbundna sammankomster för medlemmarna i föreningen, där etiska frågor skall dryftas i avsikt att befrämja en hög etisk medvetenhet hos medlemmarna samt att verka för att etiska frågeställningar och reflexioner ingår i berörda utbildningar för psykoterapeuter.

Kommittén utgör en referensgrupp för föreningens styrelse vid handläggning av anmälningar mot medlemmar i föreningen. Kommitténs funktion är härvid varken dömande eller verkställande.

Kommittén följer aktivt den etiska debatten såväl inom närliggande yrkesgrupper som inom psykoterapeututbildning samt samhället i stort, tillika medverkar till eventuella revideringar av föreningens riktlinjer.

Vidstående riktlinjer har framtagits som svar på en efterfrågan bland psykoterapeuter.

Psykoterapeutkåren är, vad gäller grundutbildningen, en heterogen grupp, som innefattar bland andra psykologer, socionomer, läkare, präster och sjuksköterskor. De etiska regler som gäller för respektive yrkeskår har visat sig icke direkt överförbara på psykoterapeutprofessionen.

Föreliggande etiska riktlinjer är ett försök att sammanställa de olika yrkesgruppernas etiska riktlinjer samt ett tillskott av några, för det psykoterapeutiska arbetet specifika.

Riktlinjerna syftar till att

Grundsyn

Psykoterapeuten ställs i sitt arbete ofta inför motstridiga intressen och möter oförenliga krav. I många situationer är psykoterapeutens handlande eller ställningstagande av avgörande betydelse för människors livssituation.

Den psykoterapeutiska relationen bygger på tillit och ett visst beroende. Varje utnyttjande av patientens beroendeställning innebär en kränkning av de psykoterapeutiska riktlinjerna. Detta innebär att psykoterapeuten i sitt arbete tar ställning i etiska frågor.

Etiska ställningstaganden måste göras personligen av psykoterapeuten själv, men är inte en enskild angelägenhet. Patienter, kollegor, samarbetspartners, omgivning och samhället i övrigt har rätt att begära av psykoterapeuten att hon/han handlar utifrån etiska överväganden och ställningstaganden.

Psykoterapeuten iakttar, med de undantag som finns lagstadgade, sekretess om förhållanden som hon/han anförtros i sin yrkesutövning.

Den psykoterapeut som vinner inträde i Psykoterapicentrum skall låta sig ledas av nedanstående riktlinjer och skall ej medverka till sådan behandling, där hon/han saknar frihet att handla i enlighet med dem.

 

.pdf Etiska riktlinjer för psykoterapeuter

.pdf Etiska riktlinjer för psykoterapihandledare

  

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

.pdf Etiska riktlinjer för psykoterapeuter

 

.pdf Etiska riktlinjer för psykoterapihandledarePsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se